Superbat

(SuperBat) One Day DJ (Ch.5)

Bruce Shotacon và Baby Clark đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa :v :v Chap 5: Bí mật của Corgi   To be continued~

Advertisements